Вы здесь

Бібліотека

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА КАФЕДРІ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ в HTMLСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА КАФЕДРІ ТЕОРЕТИЧНОЇ МЕХАНІКИ

1. Павловський М.А. Спеціальні розділи математики 3. Аналітична динаміка: Підручник.— К.: Техніка, 2002.— 512 с.

2. Павловский М.А., Акинфиева Л.Ю., Бойчук О.Ф. Теоретическая механика. Статика, кинематика.— К.: Вища шк., 1989.— 351 с.

3. Спеціальні розділи математики 3. Аналітична динаміка: Збірник задач. За ред. М.А. Павловського.— К.: Техніка, 2007.— 400 с.

4. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике.— СПб.: Лань, 1998.— 448 с.

5. Дьяконов В.П. MATLAB 6/6.1/6.5 + Simulink 4/5 в математике и моделировании. Пол-ное руководство пользователя. М.: СОЛОН-Пресс. - 2003. - 576 с.

6. Cборник заданий для курсовых работ по теоретической механике под редакцией Яблонского А.А., Москва, Высшая школа, 2001.

7. Збірник завдань для розрахунково-графічних робіт з теоретичної механіки. Автор: Яскілка М.Б., Львів, 1999.

8. Аналітична динаміка. Динаміка плоскопаралельного руху системи твердих тіл [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково графічної роботи для студентів напрямку підготовки 7.01050201, 8.01050201 «Комп'ютеризовані та робототехнічні системи» денної форми навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. В. Чкалов, О. А. Бабаєв. – Електронні текстові дані (1 файл: 585 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/93678

9. 10-11-090.doc: Теоретична механіка. Кінематика. Динаміка та аналітична механіка [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. Я. Міщук, Н. І. Стефан ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 108.4 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.- Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/859

10.10-11-194-1.pdf: Теоретична механіка. Кінематика і початок кінетики [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів міжвузівського медико-інженерного факультету (кредитний модуль НФ-07/1) / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Апостолюк, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,59 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана. - Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/765

11. 9-10-279.pdf: Теоретична механіка. Статика. Кінематика [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» інженерно- хімічного факультету / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. С. Апостолюк, Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана. - Доступ: http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/514

12. 9-10-171.rtf: Теоретична механіка. Предмет теоретичної механіки [Електронний ресурс] : методичні вказівки до самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко − Електронні текстові дані (1 файл: 707 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана. - Доступ: http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/478

13. 9-10-148.docx: Теоретична механіка. Кінематика точки [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Н. І. Штефан. – Електронні текстові дані (1 файл: 222 Кбайт). - Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - Назва з екрана.- Доступ: http://library.ntu-kpi.kiev.ua:8080/handle/123456789/442

14. Теоретична механіка. Статика. Кінематика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. Г. Савін, Н. І. Штефан, В. М. Федоров. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,45 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – 57 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://library.kpi.ua:8080/handle/123456789/2482

15. Практикум з теоретичної механіки. Статика твердого тіла. Навчальний посібник / Векерик В.І., Рижков Л.М., Левчук К.Г. та ін.- Івано-Франківськ: Факел, 2004.- 186 с.

16. Кильчевский Н.А. Курс теоретической механики.— т. 1. М.: Наука, 1972.— 456 с.

17. Кильчевский Н.А., Ремизова Н.И., Кильчевская Е.Н. Основы теоретической механики. М.: Наука, 1972, К.: Вища шк., 1986.— 296 с.

18. Дэбни Дж. Simulink 4. Секреты мастерства.‒ М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003.‒ 403 с.

19. Бать М.И., Джанелидзе М.А., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. М., Наука, 1991.

20. Сборник коротких задач по теоретической механике под ред. О.Э. Кепе, М.: Высшая школа, 1989.— 368 с.

21. Айзенберг Т. Б., Воронков И. М., Осецкий В. М. Руководство к решению задач по теоретической механике. – М.: Высш. шк., 1968.- 436 с.

22. Путята Т.В., Фрадлін Б.Н. Методика розв’язування задач з теоретичної механіки. -К.: Радянська школа, 1955.- 368 с.

23. Березова О.А., Друшляк Г.Ю, Солодовников Р.В. Теоретическая механика. Сб. задач.- К.: Вища шк. Головное изд-во, 1980.- 324 с.