Вы здесь

Історія кафедри: 2004-2010 роки

26 лютого 2004 року після нетривалої хвороби йде з життя завідувач кафедри теоретичної механіки НТУУ «КПІ», доктор технічних і доктор економічних наук, лауреат Державний премій СРСР, УРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Міжгалузевого НДІ проблем механіки «Ритм», перший декан факультету авіаційних і космічних систем, народний депутат Верховної Ради України трьох скликань Михайло Антонович Павловський. З його відходом закінчилася більш ніж чвертьвікова епоха життя кафедри теоретичної механіки. Тимчасовим виконувачем обов’язків завідувача кафедри призначається К.Г. Левчук, науковий напрям очолює Л.М. Рижков, учбово-методичний – Н.І. Штефан. Вчений секретар кафедри – Л.М. Шальда. В цьому ж році кафедра несе ще одну непоправну втрату. 11 вересня 2004 року передчасно йде з життя талановитий педагог і вчений, в минулому заступник голови ФК УРСР, член бюро президії ФКУ, доц., к.т.н. Володимир Сергійович Євгеньєв.

В 2005 році виходить учбовий посібник із грифом Міністерства освіти і науки України «Практикум з теоретичної механіки. Статика твердого тіла». До авторського колективу входять: Л.М. Рижков, К.Г. Левчук, Н.І. Штефан, та викладачі Івано-Франківського національного університету нафти і газу В.І. Векерик та І.В. Цідило.

У лютому 2005 року новим завідувачем кафедри теоретичної механіки обирається проф., д.т.н. Віктор Гурійович Савін, член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки з 2000 року, в минулому начальник відділу НДІ «Гідроприлад» Міністерства суднобудівної промисловості СРСР і професор кафедри акустики та акустоелектроніки НТУУ «КПІ». Його заступниками призначаються: з наукової роботи – Л.М. Рижков, а з учбово-методичної роботи – Н.І. Штефан, вчений секретар кафедри – Н.В. Гнатейко. В цьому ж році відновлює регулярну роботу науково-методичний семінар кафедри. В 2006 році за замовленням Міністерства освіти і науки України починають проводитися НДР за проблемою «Мікросупутник». За мету ставиться створення університетського мікросупутника, сформована концепція розвитку цього напряму космічної техніки. Науковий керівник цього напряму – О.В. Збруцький, відповідальний виконавець – Л.М. Рижков.

У 2007 році науковим керівником НДР за проблемою «Мікросупутник» призначається Л.М. Рижков. Проводяться розробки систем орієнтації та стабілізації мікросупутника. Кафедра приймає активну участь в організації та проведенні VI Міжнародної науково-технічної конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання рухомих об’єктів». До складу оргкомітету входить завідувач кафедри В.Г. Савін. За ініціативою кафедри працює секція «Механіка і процеси керування». В цьому ж році за ініціативою кафедри, факультету авіаційних і космічних систем, Українського НДЦ вивчення аномалій «Зонд», що став правонаступником Комісії з аномальних явищ при Президії АН УРСР – СРСР, очолюваної академіком АН УРСР Г.С. Писаренко, відновлює роботу республіканський семінар «Аномальні аерокосмічні явища». Організаційними питаннями переймаються декан ФАКС О.В. Збруцький, Є.С. Щербина, в минулому віце-президент з науки і техніки ФКУ, вчений секретар Головної астрономічної обсерваторії НАНУ О.В. Переход, завідувач лабораторії НАНУ О.Л. Кульський, ветеран 4-го Державного центрального полігону (Капустин Яр), заслужений випробувач космічної техніки СРСР, підполковник О.П. Прусс.

Виходить учбовий посібник з грифом Міністерства освіти і науки України «Теоретична механіка. Збірник задач». До авторського колективу входять О.С. Апостолюк, В.М. Воробйов, Д.І. Ільчишина, В.Ф. Кришталь, К.Г. Левчук, Л.М. Рижков, О.В. Чкалов, Л.М. Шальда, Н.І. Штефан. Заступником декана з роботи з іноземними студентами призначається В.Ф. Кришталь.

Створюється науково-методична комісія з математики і механіки Міністерства освіти і науки України. Головою підкомісії з механіки – заступником співголови призначається В.Г. Савін. До складу комісії входить Н.І. Штефан.

В 2008 році починається виконання НДР «Розробка принципів створення над малих космічних апаратів дистанційного зондування Землі та дослідження навколоземного простору» за замовленням Міністерства освіти і науки України. Такі розробки в Україні проводяться вперше. Керує роботами Л.М. Рижков.

У травні 2008 року укладається договір про наукове співробітництво між Вищою школою фізики і математики Національного політехнічного інституту Мексиканських Сполучених Штатів і кафедрою теоретичної механіки факультету авіаційних і космічних систем НТУУ «КПІ» на підставі базових документів: «Договору про наукове співробітництво, а також про співробітництво у сфері освіти і культури» між урядами Мексиканських Сполучених Штатів і України від 25.09.1997 р. та «Генеральної угоди про співробітництво між Національним політехнічним інститутом Мексиканських Сполучених Штатів і НТУУ «КПІ»» від 05.12.2005 р. В рамках цього договору кафедрою проводяться роботи із дослідження диференціально-топологічних та алгебричних структур гетеросистем зниженої розмірності як поліфізичних динамічних систем з керуванням. Прикладні аспекти роботи спрямовані на керування технологічними процесами створення нанооб’єктів. Науковий керівник цього напряму робіт – Є.С. Щербина.

В цьому році поновлюється робота редакційної колегії міжвідомчого науково-технічного збірника «Механіка гіроскопічних систем». До складу редколегії входять В.Г. Савін (заступник відповідального редактора), О.М. Алексейчук (відповідальний секретар), Є.С. Щербина, Л.М. Рижков. Виходить 19-й випуск збірника. Розробку оригінал-макету провела С.Г. Степаненко. За ініціативою завідувача кафедри В.Г. Савіна та безпосередній його участі затверджується і починає видаватися науково-технічний збірник «Інформаційні системи, механіка та керування». До складу редколегії входять В.Г. Савін (заступник відповідального редактора), О.М. Олексійчук (відповідальний секретар), Л.М. Рижков. Науково-технічний редактор збірника – Н.І. Штефан. Розробку оригінал-макету виконала С.Г. Степаненко. Виходить 1-й випуск цього збірника. В цьому ж році проф. кафедри Л.М. Рижков обирається дійсним членом Міжнародної академії навігації та керування рухом.

В 2009 році ФАКС починає приймати участь у міжнародному проекті «Реформування учбових планів в царині космічних технологій в Казахстані, Росії, Україні», що виконується в рамках міжнародного проекту TEMPUS-IV і фінансується Європейською комісією. В цьому проекті задіяні учбові заклади України (НТУУ «КПІ», Дніпропетровський національний університет ім. О. Т. Гончара, Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут» ім. М.Є. Жуковського), Росії (Сибірський державний аерокосмічний університет ім. акад. МФ. Решетньова, Самарський державний аерокосмічний університет ім. акад. С.П. Корольова, Балтійський державний технічний університет ім. Д.Ф. Устінова), Казахстану (Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, Карагандинський державний технічний університет), Германії (Берлінський технічний університет, Інститут авіації та космонавтики), Бельгії (Університет «Lessius», Інститут інжінірінга та електротехніки «De Nage»), Нідерландів (Університет «Fontys», Інститут бізнесу і управління). Мета проекту – утілення досягнень у царині космічних технологій в учбовий процес, залучення молоді до наукових досліджень. У перспективі передбачається створення спільного міжнародного мікросупутника. Від кафедри теоретичної механіки в цьому проекті приймає участь Л.М. Рижков.

Співробітники кафедри: проф., д.т.н. В.О. Єрошенко, доценти, к.т.н. – М.С. Ковальов, В.М. Колосов, О.С. Апостолюк були відряджені у НДР Алжир для підготовки наукових та інженерних кадрів цієї країни.

В минулому професори кафедри теоретичної механіки очолюють інші кафедри НТУУ «КПІ». Проф., д.ф.-м.н. О.П. Бойчук – стає зав. кафедри вищої математики № 3 (1986), проф., д.т.н. В.С. Дідковський – зав. кафедри акустики і акустоелектроніки (1987), проф., д.т.н. В.В. Карачун – зав. кафедри біотехнологій та інженерії (2001).

Всі ці роки забезпечували якісну роботу кафедри та її підрозділів у різні періоди – зав. лаб. Г.М. Мазуренко, секретарі кафедри – С.Р. Єрмаченко, Л.І.Лимаренко, учбові майстри – Н.М. Денісова, О.І. Добровольська, С.В. Потітєєва, провідні інженери – А.А. Кулагіна, О.М. Паткевич, С.Г. Степаненко, В.П.Банецький, В.Я. Литвин.

В 2009 році кафедрі теоретичної механіки НТУУ «КПІ» виповнилося 110 років від дня її заснування.

Професорсько-викладацький і науковий склад кафедри теоретичної механіки і МНДІ ПМ «Ритм» відмічений багатьма урядовими нагородами, державними преміями та почесними званнями СРСР-УРСР, України і Росії.